Menü Bezárás

A kivitelezési szerződés - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, a tavaszi időszakban új lendületet vevő építkezések, beruházások körében az egyik legjellemzőbb szerződéstípus: a kivitelezési szerződés megkötésére vonatkozó vonatkozó szabályokat foglalja össze dr. Viktor Éva ügyvéd, a Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere, s a témához egy lakóház építésére szerkesztett kivitelezési szerződés – iratminta is letölthető.

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A kivitelezési szerződés a vállalkozási szerződés egyik altípusa. Egyértelműen megállapítható, hogy a vállalkozási szerződéstípusok jelen korban a gazdasági élet szerződéses jogviszonyainak jelentős területét fedi le.

Erre a tényre figyelemmel a jelenleg hatályos 2013. évi V. törvény (Ptk.) nem kis mértékben alakította át a vállalkozási szerződések rendszerét. Egyrészt bizonyos, egyedi szerződéstípusokra vonatkozó szabályokat az általános rendelkezések között szabályozza tovább, másrészt pedig a szerződéstípusok rendszerét is átalakította. Az 1959. évi IV tv. (régi Ptk.) külön nevesítette az építési szerződést (402-405. §), továbbá a szerelési szerződést (407-407/A. §).

Az új szabályozás a két szerződéses altípust egybevonva már csak kivitelezési szerződést (6:252. §) említ.

Megjegyzendő, hogy míg a régi szabályozás a felek jogait és kötelezettségeit az egyes nevesített szerződésnél részletesen szabályozta, addig a hatályos Ptk. a kivitelezési szerződésnél csupán az alábbiakat rögzíti:

  • A kivitelező köteles az építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű átadására, továbbá a megrendelő által átadott tervdokumentáció megvizsgálására és annak esetleges hibái, hiányosságai esetén megrendelő figyelmeztetésére.
  • A megrendelő köteles az előállított mű átvételére és a díj fizetésére, továbbá a szükséges tervdokumentáció elkészítésére és hatósági engedélyek beszerzésére.

Az egyes részletszabályok a vállalkozási szerződés általános szabályai között találhatók meg (6:238-6:250 §).

Megállapítható bár, hogy a hatályos szabályozás – némileg nyelvtanilag átfogalmazva ugyan – jelentős részben a vállalkozási szerződés általános szabályait a régi Ptk.-val egyezően szabályozza, néhol azonban mégis található érdemi változtatás. A teljesség igénye nélkül változás fedezhető fel például a szerződés megszüntetésére vonatkozóan.

A régi Ptk. 395. § (1) bek. szerint a megrendelő a vállalkozó kárának megtérítése mellett a szerződéstől bármikor elállhatott. A jelenleg hatályos Ptk. 6:249. § (1) bek. szerint azonban a megrendelő a szerződéstől csak a szerződés teljesítésének megkezdése előtt állhat el, ezt követően a teljesítésig a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A jelen cikk tárgyát képező szerződés típusnál gyakorlati szempontból különös jelentősége van a többletmunkának, pótmunkának.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a többletmunka fogalmát a régi szabályozás a nevesített, építési szerződésnél szabályozta, míg a jelenleg hatályos Ptk. – jórészt azonos tartalommal – a vállalkozási szerződés általános szabályainál rendezi. Ennek érelmében a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  

Haladásnak tekinthető, hogy a hatályos szabályozás fentieken túl a pótmunkát is nevesíti (6:244. § (2) bek.), mely szerint a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

A vállalkozási szerződés általános szabályai közé újonnan került beépítésre – az értelemszerűen valamennyi altípusra, így a kivitelezési szerződésre is vonatkoztatható – ingyenes vállalkozási szerződés. Az ilyen formában megkötött szerződés alapján a megrendelő ellenszolgáltatás nyújtására – tehát vállalkozói díj megfizetésére – nem köteles, azonban a vállalkozó költségeit köteles megtéríteni.

Letölthető iratminta: Kivitelezési szerződés lakóház építésére 2019

Viktor Éva ügyvéd
Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió
iLex Systems Zrt.

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere