Menü Bezárás

Mentesülés a munkavégzés alól - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA

A munkavégzésre vonatkozó hatályos szabályok alapján a munkavállalónak bizonyos esetben lehetősége nyílik arra, hogy mentesíthető legyen munkavégzési kötelezettsége alól. Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében dr. Viktor Évával, az iLex partner-ügyvédével részletesen áttekintjük, mely esetekben mentesülhet a munkavállaló a munkavégzés alól a jogszabály erejénél fogva, továbbá melyek azok az esetek amikor a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva dönthet a munkavégzés alóli mentesülés kérdésében. A cikk mellékleteként elérhető egy 2019. évi jogi szabályozásnak megfelelő tájékoztató is, a munkavégzés alóli mentesítésről.

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.huoldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Általános tapasztalat, hogy mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon a munkavégzés alóli mentesülésre a munkavállalót megillető távollét időszakát a felek tévesen szabadságként kezelik.Elsődlegesen megjegyezni kívánjuk, hogy a munkavégzés alóli mentesülés sem rendes, sem rendkívüli szabadságnak nem minősül és nem tartozik a munkaidő-kedvezmény körébe sem.

Főszabály szerint a munkaviszony hatálya alatt a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége, a munkaszerződésben rögzített munkaidőben és munkavégzési helyen folyamatosan fennáll.

A munkavégzés alóli mentesülés egyes eseteit a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 55. § rendelkezései tartalmazzák.

A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól az alábbi esetekben:

a) keresőképtelenség,

A munkavállaló a keresőképtelenségét a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően legfeljebb 5 napra visszamenőleg is igazolhatja. A munkavégzés alóli mentesülés nem függ a munkavállaló táppénzre vagy betegszabadságra való jogosultságától.

A betegszabadság tartamára a távolléti díj 70%-a jár. Nem illeti meg távolléti díj a munkavállalót, ha a keresőképtelenségére tekintettel táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül

b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés,

Reprodukciós eljárás szakorvosi javaslatra megfelelő működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál végezhető, ebben az esetben a mentesülés nem a teljes eljárás időtartamára illeti meg a munkavállalót, csak az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára, mely időtartamra azonban kötelező díjazás nem jár.

c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára,

Az Mt. alapján kötelező orvosi vizsgálat, melyen a munkavállalónak a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján részt kell venni, beleértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is. A kötelező orvosi vizsgálat időtartamára munkavállalót távolléti díja illeti meg.

d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,

A munkavállalót véradáson való részvétel esetén a távol töltött idő teljes tartamára, de legalább 4 órára mentesíteni kell a munkavégzés alól. A munkavállalót ez esetben is távolléti díj illeti meg.

e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,

A gyermek édesanyját fenti esetre akkor illeti meg a munkavégzés alóli mentesülés, ha nem vagy nem teljes egészében veszi igénybe a szülési szabadságot, illetőleg a gyermekgondozás céljából járó fizetés nélküli szabadságot. A munkavállalót ez esetben is távolléti díj illeti meg.

f) hozzátartozója halálakor két munkanapra,

Az Mt. záró rendelkezései szerint hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.A munkavállalót ez esetben is távolléti díj illeti meg.

g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,

A munkavállaló általános iskolai tanulmányai folytatása során a foglalkozásokon, valamint a vizsgákon való részvételhez szükséges időtartamra mentesül a munkavégzés alól.

A munkavállalót ez esetben is távolléti díj illeti meg.

h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,

Ez esetben a munkavállaló akkor mentesül a munkavégzési kötelezettség alól ha a tűzoltás és a műszaki mentés nem munkaköri kötelezettsége. Ebben az esetben a munkáltató nem terheli bérfizetési kötelezettség, tekintettel arra, hogy a felmentés miatt kiesett jövedelmet az igénybe vevő köteles megtéríteni.

i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,

Ebben ez esetben is távolléti díj csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha a bíróság vagy hatóság tanúként hallgatja meg.

j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá

Ezeket az eseteket az Mt. tételesen nem sorolja fel, hiszen jellegüknél fogva ez nem is lenne lehetséges. Különös méltánylást érdemlő ok lehet egy olyan előre nem látható körülmény, mely a munkahelyről való távolmaradást indokolja (pl.: baleset, váratlan betegség stb.). Elháríthatatlan oknak minősülnek az olyan közismert vis major események, melyek bekövetkezése a munkavállaló munkában való megjelenését lehetetlenné teszi (pl.: árvíz, jégeső, közlekedési sztrájk stb.).

k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

Az Mt.-ben szabályozott jogcímeken túl meglévő kollektív szerződés további eseteket is meghatározhat a munkavégzés alóli mentesülésre, mely esetben a kiesett munkaidőre a felek megállapodása alapján illeti meg a munkavállalót díjazás. Kollektív szerződésben az Mt.-ben kötelezően előírt szabályoktól csak a munkavállaló javára lehet eltérni.

A fent megjelölt jogcímek fennállásának munkavállaló általi igazolása esetén a munkáltató köteles a munkavállalót a munkavégzés alól mentesíteni az ott meghatározott időtartamra.

Speciális eset – és egyben csak lehetőség a munkáltató számára – amikor a munkáltató, a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesíti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Abban az esetben, ha a mentesítésre a kötelezettségszegés gyanújának kivizsgálása miatt kerül sor a munkavállalónak távolléti díj jár.

Viktor Éva ügyvéd
iLex Systems Zrt együttműködő partnere
Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió

Kapcsolódó iratminta:
Tájékoztató munkavégzés alóli mentesítésről 2019

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere