Menü Bezárás

Letölthető vállalkozási típusú szerződésminták

A vállalkozási típusú szerződéseket a Ptk. Hatodik Könyvének Harmadik Részében, az Egyes Szerződéseket meghatározó XV. Címben találhatjuk. A Ptk. nevesített vállalkozási típusú szerződései közül a vállalkozási szerződést, a tervezési szerződést, a kivitelezési szerződést, a kutatási szerződést, a mezőgazdasági vállalkozási szerződést és a fuvarozási szerződést ismertetjük.

Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.” [Ptk. 6:238. §]

A vállalkozási szerződés eredménykötelem, amely azt feltételezi, hogy a vállalkozó abban az esetben jogosult a díjra, ha a szerződésben vállalt eredményt elérte, azt megvalósította. Korábbi cikkünkben a vállalkozási szerződés (eredménykötelem) és a megbízási szerződés (gondossági kötelem) elhatárolásáról tettünk említést, amikor arról írtunk, hogy a megbízási szerződés esetén a megbízottat akkor is megilleti a megbízási díj, ha nem járt eredménnyel a tevékenysége. Vállalkozási szerződés célja minden esetben valamilyen eredmény elérése.

A vállalkozási szerződés létrejöhet szóban és ráutaló magatartással is, alapvetően nem kötelező eleme az írásbeliség. Külön jogszabály előírhat azonban írásbeli szerződést vállalkozási tevékenységre vonatkozóan, ilyen eset, amikor az építészeti-műszaki tervezési szerződést, valamint az építési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni. A kutatási szerződés tekintetében a Ptk. már nem követeli meg az írásbeli szerződést a korábbi szabályozáshoz képest.

Mindamellett, hogy a vállalkozó önállóan végzi a tevékenységét, komoly felelősség is terheli az eredmény elérése érdekében. A vállalkozó igénybe vehet közreműködőt is tevékenységéhez, azonban a kutatási szerződés esetén ehhez a megrendelő hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha a közreműködő igénybevétele a kutatáshoz kapcsolódik. Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybe vett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el [Ptk. 6:148].

Bár a vállalkozó önállóan látja el tevékenységét, azonban a megrendelő nem korlátlanul, de utasításokkal láthatja el, amelyeket a vállalkozó köteles követni.

Amennyiben az a megrendelő feladata, az általa biztosított munkaterületnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vállalkozó tevékenységét végezhesse. A vállalkozó mindaddig megtagadhatja tevékenységének megkezdését, amíg a munkaterület nem alkalmas a tevékenység végzéséhez.

Mivel a megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége a vállalkozó ellenőrzése, így a vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól azért, hogy a megrendelő nem ellenőrizte a tevékenységét.

A megrendelő és a vállalkozó közötti együttműködési és tájékoztatási kötelezettség alapelve akként érvényesül, hogy a megrendelő köteles gondoskodni a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeiről, ha több vállalkozó tevékenykedik együtt.

A vállalkozó vállalkozói díjra jogosult. Abban az esetben, ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett munka ellenértékére jogosult. A vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes, amikor a vállalkozó teljesített.

A Ptk. 6:139. § (1) bekezdése alapján a szerződésszegés esetén a jogosult a saját esedékes szolgáltatása arányos részének teljesítését a kötelezett teljesítéséig, vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja.

Az építőipari vállalkozások esetében találkozhatunk gyakran a tervezési szerződésekkel. A tervezési szerződés alapján a vállalkozó tervezőmunka elvégzésére és a tervdokumentáció átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles [Ptk. 6:251. §].

Ugyancsak az építőiparhoz kapcsolódóan van szükség leggyakrabban a kivitelezési szerződésre, amely alapján a kivitelező építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles [Ptk. 6:252. §].

Kutatási szerződés alapján a kutató kutatómunkával elérhető eredmény megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles [Ptk. 6:253. §].

Mezőgazdasági vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó a megrendelő tulajdonában álló állat nevelésére, vagy terménynek a megrendelő tulajdonában álló területen való megtermelésére, a megrendelő díj fizetésére köteles. [Ptk. 6:255. §].

Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles [Ptk. 6:257. §].

Kapcsolódó nyomtatványok:
Vállalkozási szerződés
Tervezési szerződés
Mezőgazdasági vállalkozási szerződés
Kutatási szerződés
Kivitelezési szerződés
Fuvarozási szerződés

dr. Gyöngyösi László ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere