Menü Bezárás

Leltárfelelősség a munkajogban - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében dr. Viktor Éva, az iLex partner-ügyvédje ismerteti a leltárfelelősség jogi hátterét, illetve az azokra vonatkozó munkajogi rendelkezéseket. A cikk mellékleteként 2 iratminta is letölthető: egy 2019. évi jogi szabályozásnak megfelelő jegyzőkönyv-minta a munkavállalói károkozásról, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv-minta.

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 182-188. § rendelkezik a leltárfelelősséggel összefüggő egyes kérdésekről.

A leltárfelelősséget az Mt. a munkavállaló megőrzési felelősségének rendelkezései után tárgyalja. Megjegyzendő azonban, hogy a leltárfelelősség a hatályos bírói gyakorlat szerint nem a megőrzési felelősség speciális esete, hanem önálló felelősségi alakzat.

A leltárhiányhoz kapcsolódó felelősség több együttes feltételfennállása esetén érvényesíthető. Amennyiben bármely törvényes feltétel hiányzik, úgy leltárhiány megtérítésére a munkavállalót kötelezni nem lehet.

Elsődleges feltétel a leltárfelelősség megállapítása során az erre irányuló megállapodás megkötése a Munkáltató és Munkavállaló/Munkavállalók között, illetve annak követelménye, hogy az érintett Munkavállaló/Munkavállalók legalább a leltári időszak felében az adott munkahelyen dolgozzon/ dolgozzanak.
Ezen túlmenően a leltári készlet – lehetőség szerint írásba foglalt jegyzőkönyv alapján – átadás-átvétele szükséges.
Amennyiben leltárhiány merül fel, úgy azt megállapítani a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján kell.

Előfordulhat olyan eset, hogy magát a leltári készletet olyan munkavállaló is kezeli, aki leltárhiányért nem felelős, ehhez azonban szükséges a leltárhiányért felelős munkavállaló írásbeli hozzájárulása.

A leltárhiány fogalmát az Mt. 183. § (1) bek. rendezi, ennek értelmében leltárhiánynak minősül az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (továbbiakban: leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség (forgalmazási veszteség) mértékét meghaladó hiány. Az Mt. 185. § (1) bek. alapján a munkáltató jogosult megállapítani azon anyagok, áruk körét, melyek után forgalmazási veszteség számolható el, továbbá szintén a munkáltató jogosult a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét is meghatározni.

A leltáridőszakot a törvény a gyakorlattal összhangban két egymást követő leltározás közötti tartamban határozza meg. 

A leltárhiánnyal összefüggésben felmerülő kártérítés mértékében különbséget tesz a törvény aszerint, hogy a leltárkészletet a munkavállaló egyedül kezeli, avagy csoportos leltárfelelősségi megállapodás van érvényben.

Az Mt. 186. § (1) bek. szerint a leltárkészletet állandóan egyedül kezelő munkavállaló – amennyiben a leltárfelelősségi megállapodás másként nem rendelkezik – a leltárhiány teljes összegéért felel. A kártérítés mértéke a munkavállaló legfeljebb hat havi távolléti díjának megfelelő összeg, amennyiben a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli.
Az Mt. 186. § (3) bek. alapján csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának hat havi együttes összegét.

A csoportos leltárfelelősségi megállapodás megkötése során lehetőség van a felelősség munkavállalók közötti megosztására, ennek hiányában a munkavállalók a leltárhiányért távolléti díjuk arányában felelnek.

Az Mt. 188. § szabályozza a munkáltató rendelkezésére álló igényérvényesítési határidőket. Ennek értelmében a munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését követő  60 napos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti.
Amennyiben az ügyben büntetőeljárás indult, úgy az igényérvényesítési határidő 30 nap, mely határidő az ügyben született határozat (bírósági, ügyészségi vagy nyomozó hatósági) közlését követő napon kezdődik.

Viktor Éva ügyvéd
iLex Systems Zrt együttműködő partnere

Kapcsolódó iratminták:
Átadás-átvételi jegyzőkönyv 2019
Jegyzőkönyv munkavállalói károkozásról 2019

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere