Menü Bezárás

Kft taggyűlési jegyzőkönyv számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról 2019

Új letölthető iratminta:
Kft taggyűlési jegyzőkönyv számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, a gazdasági társaságok közül a korlátolt felelősségű társaságok mérlegbeszámolójának taggyűlés általi jóváhagyásához alkalmazandó jegyzőkönyv jellemző szabályait ismerteti dr. Ritter Marianna ügyvéd, az iLex társalapítója.

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi és számviteli szolgáltatók, startupok, könyvelő irodák számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Ismét megkezdődött az ünnepek után, az évkezdéshez jellemzően kapcsolódó üzleti tevékenység: az előző évi mérlegbeszámoló elkészítése, illetve jóváhagyása.

Mivel ez a tevékenység a gazdasági társaságokra kivétel nélkül vonatkozik, a februári és kora tavaszi időszak egyik legaktuálisabb jogi iratmintája, a korlátolt felelősségű társaságok taggyűlési jegyzőkönyv sablonja, mely kifejezetten a számviteli beszámoló elfogadására alkalmas szövegezéssel kerül bemutatásra.

  1. A gazdasági társaság legfőbb szerve és a kft taggyűlése – hatáskör, tagi képviselet, tagsági jogok gyakorlása

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) a gazdasági társaságokra vonatkozó általános rendelkezéseknél (3:109. §) megjelöli a legfőbb szerv feladatait és hatáskörét, így a (2) bekezdésben határozza meg, hogy a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása is, a nyereség felosztásáról való döntéssel együtt.

Fontos szabály – mely a mérlegbeszámoló jóváhagyásakor is azonos – hogya gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha a Ptk eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.A társaság legfőbb szervében gyakorolható szavazati jog mértéke a tag vagyoni hozzájárulásához igazodik.

Az üzleti folyamatok napjainkban történő egyre nagyobb mértékű digitalizációjának köszönhetően, ma már a társaság tagja a legfőbb szerv ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatja, még pedig akkor, ha a létesítő okirat az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a tagok azonosítása, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott kft taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha a taggyűlésen hozott ilyen határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető aláírásával hitelesít.

  1. Korlátolt felelősségű társaság taggyűlési jegyzőkönyve

 A számviteli beszámoló jóváhagyására szolgáló, mellékletként letölthető taggyűlési jegyzőkönyv- minta a Ptk 3:193. §-ában foglalt általános taggyűlési jegyzőkönyv-vezetési szabályok alapján készült, azaz a jegyzőkönyv tartalmazza

  1. a taggyűlés helyét
  2. és idejét,
  3. a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét,
  4. továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat,
  5. valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát,
  6. a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket,
  7. illetve a jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

Amennyiben pedig egyszemélyes kft-benkell dönteni a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, úgy a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja (alapítói határozat). A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Ha már beszámoló, akkor röviden szót kell ejteni az osztalék szabályozásárólis!

A Ptk. 3:185. §-ában foglaltak szerint, a tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

A taggyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleghatároz, szemben az osztalékelőleg fizetésről, mely ugyancsak taggyűlési határozathoz kötött, de nem a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásakor, hanem két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban.

 

dr. Ritter Marianna ügyvéd
az iLex társalapítója
iLex Systems Zrt.

Kapcsolódó iratminta:
Kft taggyűlési jegyzőkönyv számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról 2019

dr. Ritter Marianna vezerigazgató

dr. Ritter Marianna vezerigazgató

az iLex Systems Zrt. vezérigazgatója