Menü Bezárás

Jogosulatlan úthasználat - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTÁVAL

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében dr. Viktor Éva, az iLex partner-ügyvédje összefoglalja az autópályák, autóutak és főutak használatához kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, valamint azok elmaradásának jogkövetkezményeit.
A cikk mellékleteként egy olyan iratmintát csatolunk, mellyel a gépjármű üzemben tartója vagy tulajdonosa a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott közigazgatási bíróság alól jogszerűen kimentheti magát.

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.huoldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk elkülöníteni, hogy a díjfizetés ellenében használható utak használatáért használati díjat vagy útdíjat kell fizetni.

Megtett úttal arányos útdíj

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Útdíj törvény) szabályozza, hogy az útdíj köteles elemi útszakaszok, útdíjköteles gépjárművel történő használatához úthasználati jogosultságot kell szerezni. Az úthasználati jogosultság ellenértékeként a díjfizetésre kötelezettek útdíj fizetésére kötelesek. A jogosultság rögzítése csak elektronikus úton történhet.

Az útdíjfizetési kötelezettség nem terjed ki minden gépjárműtípusra.

Az útdíj kizárólag a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikra vonatkozik, ennek alapján a 3,5 tonna össztömeg alatti járművek és autóbuszok továbbra is az e-matricás rendszer (használati díj) szerint közlekedhetnek. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek körében az élőállatot, illetve a mezőgazdasági terményeket szállító járművek bizonyos esetekben kivételt képezhetnek.

Az útdíjfizetésre köteles járművek díjbesorolása alapvetően a tengelyszám alapján történik.

Fentiek alapján tehát az útdíjköteles útszakasz használatáért díjfizetési kötelezettség terheli azokat a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikat (bizonyos esetekben kivételt képeznek az élőállatot vagy mezőgazdasági terméket szállító tehergépkocsik).
Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy Magyarországon nem csupán az autópályák, de az autóutak és főutak bizonyos szakaszai is útdíjkötelesek.
Az útdíj vonatkozásában nemcsak a díjfizetésre kötelezettek (azaz a gépjármű típusa) tekintetében van különbség a használati díjhoz képest, hanem abban is, hogy az útdíj fizetése esetébenaz úthasználó a megtett úttal arányos úthasználat alapján köteles a díjat megfizetni.

Az Útdíj törvény rögzíti, hogy a jogosulatlan úthasználatért elsődlegesen a gépjármű üzemben tartója felel, abban az esetben azonban, amennyiben közúti ellenőrzés során a járművezető személye a helyszínen megállapítást nyer, úgy a felelősség a járművezetőt terheli.

Úthasználati jogosultság fennállásához jelenleg az útdíj megfizetésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

a.) az úthasználó már az úthasználat megkezdését megelőzően megváltja a viszonylati jegyet (konkrétan mielőtt felhajt az adott fizetős útszakaszra),

b.) az úthasználó valamely útdíj szolgáltatóval szerződést köt az útdíj megfizetésére és az ezzel összefüggő bevallások benyújtására vonatkozóan.

Jogosulatlan úthasználatnak az Útdíj törvény 14. §-a alapján az alábbi esetek minősülnek:

a) az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nem keletkezett úthasználati jogosultság,

b) a díjfizetésre kötelezett az útdíjköteles elemi útszakaszt a díj- vagy környezetvédelmi kategóriájánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriához tartozó bevallás alapján használja,

c) az útdíjköteles elemi útszakasz használatára az érintett gépjármű vonatkozásában van hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött szerződése, amelynek keretében bevallási kötelezettségének teljesítése érdekében fedélzeti eszköz használatára jogosult, de a fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartásában, vagy annak egyéb módon nem biztosított a szabályszerű működtetése.

A jogosulatlan úthasználat szabályozása körében az Útdíj törvény 2018 decemberében új szakasszal (14/A. §) bővült, melynek értelmében nem minősül jogosulatlan úthasználatnak a közút 31 napot meg nem haladó lezárásának, forgalma korlátozásának, elterelésének időtartama alatt azon egyébként útdíjköteles elemi útszakasz úthasználati jogosultság hiányában történő használata, melyet a közút lezárására jogosult szerv terelőútként jelölt ki.

Fenti rendelkezést az Útdíj törvény korábban a mentességek körében szabályozta az úthasználat időszakának (31 napot meg nem haladó) meghatározása nélkül!

A jogosulatlan úthasználat szabályszegésnek minősül, melyre bírság szabható ki. A bírságra és annak kiszabására vonatkozó szabályokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) határozza meg.

A kiszabott bíróság kötelezettje elsődlegesen a gépjármű üzemben tartója.

A gépjármű üzemben tartója mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását. Az üzemben tartó mentesül továbbá a felelősség alól, ha a gépjárművet a szabályszegést megelőzően más használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

Használati díj

A külön miniszteri rendeletben meghatározott gyorsforgalmi utak (autópályák és autóutak) használatáért használati díjat kell fizetni. Az erre vonatkozó egyes szabályokat az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A használati díjat előre, a törvényben meghatározott érvényességi időtartamok (heti jogosultság, havi jogosultság, éves jogosultság) valamelyikére kell megfizetni. Az úthasználati jogosultságot a díj megfizetésének ténye keletkezteti.

A jogosultság rögzítése a használati díj esetében is csak elektronikus úton történhet.
A használati díj mértéke a jármű fajtája és forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki adatai alapján meghatározott díjkategóriától (D1, D2, B2, U díjkategória) függ. A díjköteles gépjárművek után egy, vagy több megye díjköteles úthálózatára érvényes jogosultság váltható.
A díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a megfelelő jogosultságot és annak megvásárlását a forgalmi rendszám, felségjel és a díjkategória alapján ellenőrzi.
Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.

Nincs helye pótdíj kiszabásának a Nemzeti Útdíj Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NÚSZ Zrt.) központi rendszerének a honlapon közzétett üzemszünete és az azt követő 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján.

A pótdíj utólagos megfizetésére a jármű üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles. Mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést. Egy naptári napon belül kizárólag egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezhet – abban az esetben is ha a jogosulatlan úthasználat az adott napon több alkalommal történik meg.

A használati díj megfizetésének elmulasztása esetén a díj beszedésére jogosult szervezet az érintett jármű üzemben tartójának ismertté válása időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a pótdíjfizetési felszólítást. Abban az esetben, ha helyszíni ellenőrzés során az üzemben tartó (gépjárművezető) az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet aláírja és átveszi, akkor a pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni nem kell. A pótdíjfizetési kötelezettség két év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

Pótdíj kiszabásának nincs helye, ha az érintett gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat során használt gépjármű vagy annak hatósági jelzése a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, vagy a gépjármű egyedi azonosító jelével visszaéltek.
A gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója azonban fenti körülményekre csak úgy hivatkozhat, ha azok vonatkozásában hatósági eljárást kezdeményezett (feljelentést tett), és a hatóság jogerős döntését 15 napon belül bemutatja a NÚSZ Zrt.-nek.

Viktor Éva ügyvéd
iLex Systems Zrt együttműködő partnere 

Kapcsolódó iratminta:
– Kimentési kérelem közigazgatási bírság alól (jogosulatlan úthasználat) 2019

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere