Menü Bezárás

Jelzálogjog bejegyzés, mint a társasházak egyik intézkedési joga

Köztudomású tényként könyvelik el országszerte, hogy a társasházi lakás tulajdonosoknak ún. közös költséget kell fizetniük. Ennek célja, hogy a közüzemi számlák kiegyenlítésre kerüljenek (a főmérőben megjelenő fogyasztásról van szó), minden üzemeljen a házban, a lift, a vízelvezető rendszerek, az ereszcsatorna javításra kerüljön, a közös tulajdonú részek burkolata megfelelő legyen, a lépcsőházi ablakok ne ázzanak be –és sorolhatnám napestig, milyen sok apró javítási és karbantartási feladatot kell megoldania a közös képviselőnek a befizetett pénzből.

Lásd: 2003. évi CXXXIII. törvény 24. § * (1) A közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás – a továbbiakban együtt: közös költség – a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli

Mégis vannak olyan társasházi lakás tulajdonosok, akik elmulasztják e fizetési kötelezettség teljesítését, bár ugyanúgy elvárják a társasház megfelelő üzemeltetését.  Ilyenkor kerül sor a tartozás behajtása iránti intézkedésre, amely szinte kizárólag fizetési meghagyás iránti kérelemmel indul, amely egy peren kívüli eljárás és a közjegyző folytatja le.

Ennek jogerőre emelkedését követően megindul a végrehajtási eljárás is, és sokszor bejegyzik a végrehajtási jogot az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdoni lap III részére teherként. Erről a közös képviselőnek csak nyilatkoznia kell a végrehajtó felé, hogy kéri a végrehajtási jog bejegyzését, és viselnie a 6.600.-Ft-os eljárási díj költséget.
Vannak azonban indokolt esetek, amikor ez nem elegendő intézkedés.

Egyrészt azért, mert a jogerősen megállapított fizetési kötelezettségről szóló határozatot követően is kezdhet még gyors értékesítésbe az ingatlan tulajdonos, a végrehajtási jog bejegyzése előtt.

Másrészt az ingatlan árverési értékesítése esetén egy nagy összegű tartozás is az „egyéb” kategőriába kerül, és a társasház csak az ún maradék elv alapján kaphatja meg a jogos követelését. Megelőzik például a jellemzően a bankok javára bejegyzett jelzálogjogok a kielégítési sorrendben.

Annak érdekében, hogy az ingatlan értékesítés ne a társasház hátrányára következzen be, a közös képviselőknek – a fenti felhatalmazás esetén – joguk van a legalább három havi közös költség hátralékot felhalmozó tulajdonostárs ingatlanára a jelzálogjogot bejegyeztetni. (2003. évi CXXXIII. törvény 24.§ (1) bekezdése  c) pontja,  valamint 31.§-a  és 32.§-a alapján).

Ehhez az szükséges, hogy előzőleg jogerős fizetési meghagyás, vagy jogerős bírói ítélet megállapítsa, hogy a követelés jogszerű. (1997, évi CXLI tv – Inytv – 29,§-a és 32.§ (3) bekezdése)

Korábban elegendő volt a közös képviselő ügyvédi által ellenjegyzett nyilatkozata e körben, azonban a földhivatali gyakorlat néhány évvel ezelőtt módosult, és mindenképpen kérik a felsorolt iratokat a bejegyzés alapjául. Ennek ingatlan-nyilvántartási eljárási díja 12.600.-Ft, amelyet ilyenkor a társasháznak kell megelőlegeznie.

A jelzálogjog bejegyzés jogára azonban a közös képviselőt a társasház szervezeti és működési szabályzatában fel kell hatalmazni. Ha ilyen még nem került elfogadásra, akkor a közgyűlésnek kell e felhatalmazást megadnia a szervezeti és működési szabályzatban vagy határozatával. Nem mellőzhető egyik esetben sem, hogy a jelzálogjog bejegyzésről szóló döntést ügyvéd (vagy közjegyző) által ellenjegyzett okiratba foglalják a felek, mivel az ingatlan-nyilvántartási eljárás során kötelező az ügyvédi képviselet. Ezért az ügyvédi meghatalmazást is csatolni kell.

Az ingatlan tulajdonosát pedig értesíteni szükséges arról, hogy a közgyűlés döntése alapján, és a három havit meghaladó hátraléka erejéig teher, azaz jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlanára.

A lakástulajdonosok a terhek bejegyzését igyekeznek elkerülni, és sokszor az értesítés kézhezvételét követően gyorsan rendezik a tartozást. Ilyenkor a közös képviselőnek a tartozás rendezéséről szóló értesülést követő 8 napon belül intézkednie kell a jelzálogjog törlése iránt, amelyet újabb 6.600.-Ft összegű eljárási díj lerovása esetén tehet meg. E költséget szintén a hátralékba került tulajdonostársnak kell megfizetnie. Ehhez is szükség van ügyvédi ellenjegyzésre.

Remélem, hogy a fenti eljárási lehetőségek tovább bővítik a közös képviselők eszközeinek körét, amikor a hátralék beszedés nehézségeivel küzdenek. Sok sikert ehhez!

Letölthető iratminták:
Iratminta-csomag társaházi jelzálogjog-bejegyzéshez (1. társasházi közgyűlési határozat-minta, 2.-3. földhivatali jelzálog-bejegyzési kérelem, 4. értesítés jelzálogjog bejegyzéséről).
Társasházi fizetési felszólítás-minta

Soósné dr. Gáspár Gabriella

Soósné dr. Gáspár Gabriella

iLex társasházi divízió vezető