Menü Bezárás

Hogyan kössünk ki próbaidőt a munkaszerződésben? - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében dr. Viktor Éva, az iLex partner-ügyvédje ismerteti a  munkajogban gyakran alkalmazott próbaidő jogi hátterét. A cikk mellékleteként egy iratminta is letölthető: a 2019. évi munkajogi szabályozásnak megfelelően, egy próbaidő alatti munkáltatói azonnali hatályú felmondás.

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A munkajogból ismert próbaidő jogintézményét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 45. § (5) bekezdése szabályozza.

A próbaidő alkalmazhatósága

A próbaidő alkalmazása nem kötelező a munkaviszony során, de annak kikötésére az Mt. lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján próbaidő csak írásban, a munkaviszony létesítésekor és a munkaszerződésbe foglaltan köthető ki, akár határozott, akár határozatlan idejű munkaviszony esetén. Ebből következik, hogy a próbaidő alkalmazása tilos, amennyiben azt a felek a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben nem kötötték ki. Továbbá arra sincs lehetőség, hogy a próbaidő kikötését a felek “pótlólag”, nevezetesen egy munkaszerződés módosításában kössék ki. A próbaidő utólagos kikötése még a felek közös megegyezése esetén is érvénytelenséget von maga után.

A próbaidő célja, hogy mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló képet kapjon az adott munkajogviszony működőképességéről és fenntarthatóságáról. Ennek körében a munkáltató meggyőződhet arról, hogy a munkavállaló képes és alkalmas lesz-e a munkakör hosszú távú betöltésére, míg a munkavállaló felmérheti, hogy elvárásainak megfelelő-e a munkahely és a munkafeltételek.

A próbaidő céljával nem egyeztethető össze, így a próbaidő kikötése jogszerűtlen azon munkavállaló tekintetében, aki adott munkáltatónál korábban azonos vagy hasonló munkakörben állt alkalmazásban.

A próbaidő időtartama

Az Mt. 45. § (5) bekezdése szabályozza továbbá a próbaidő időtartamát, mely legfeljebb 3 hónapig terjedhet.

A szabályozás értelmében a felek ennél rövidebb próbaidőt is meghatározhatnak, melyet legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatnak, azonban a próbaidő teljes időtartama ez esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot. Fontos követelmény, hogy a próbaidőt jogszerűen meghosszabbítani kizárólag az eredetileg kikötött próbaidő időtartama alatt lehetséges. A próbaidő meghosszabbítása a munkaszerződés módosításának minősül és írásba foglalása kötelező, azt egyoldalú jognyilatkozattal megtenni nem lehet.

A próbaidő időtartama vonatkozásában fontos rögzíteni, hogy az időtartamot nem munkanapokban, hanem naptári napokban kell érteni.

A próbaidő időtartamát az általános szabályozástól eltérően rendezi az Mt. azon munkaviszonyok esetében, melyek kollektív szerződés hatálya alá tartoznak. Az Mt. 50. § (4) bekezdése szerint kollektív szerződés rendelkezése alapján a próbaidő tartama legfeljebb 6 hónap.

Szabadság a próbaidő alatt

Az Mt. 122. § (2) bekezdés rendelkezései szerint a munkaviszony első 3 hónapja alatt a munkavállaló nem kérheti ki a részére a törvény által biztosított szabadságot. Ebből a szabályozásból következik, hogy a próbaidő alatt a munkavállaló szabadságát kizárólag a munkáltató döntése alapján veheti igénybe.

Megjegyezni kívánjuk, hogy fenti szabálytól függetlenül a munkavállalót megillető szabadság kiszámításánál a próbaidő időtartamát is figyelembe kell venni, az “nem vész el”, azaz a fenti szabályozás kizárólag a szabadság felhasználhatóságára vonatkozik.

A munkaviszony megszüntetése a próbaidő alatt

Az Mt. 79. § (1) bekezdés a) pontja alapján a munkaviszony a próbaidő alatt – indokolási kötelezettség nélkül – azonnali hatályú felmondással megszüntethető akár a munkáltató, akár a munkavállaló által.

Tekintettel arra, hogy az Mt. az azonnali hatályú felmondáshoz nem köt sem felmondási időt (Mt. 68. §), sem pedig felmondási tilalmat (Mt. 65. §) – figyelemmel arra, hogy fenti megkötések csak a munkaviszony “rendes”felmondással történő megszüntetése esetén alkalmazandók – így a munkaviszony a próbaidő alatt “korlátok nélkül” megszüntethető.

Rögzíteni kívánjuk, hogy a munkaviszony megszüntetése során a próbaidő alatt is kellő körültekintéssel kell eljárniuk a feleknek.
A munkaviszony próbaidő alatti megszüntetésének gyakorlati alkalmazásával összefüggésben az alábbiakat szükséges szem előtt tartani:

– A próbaidő tényleges leteltét követően a munkaviszonyt a próbaidőre való hivatkozással jogszerűen megszüntetni nem lehet. A próbaidő letelte után a munkaviszony jogszerűen csak az általános szabályok szerint szüntethető meg.

– A félnek a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát a próbaidő alatt megfelelő időben kell közölnie.

A BH2007.270 számú eseti döntésében a bíróság kimondta, hogy “nem tanúsította az elvárt gondosságot a munkáltató, ha az utolsó előtti vagy utolsó napra hagyta a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásának postázását a munkavállaló címére, mert számolnia kellett volna a kézbesítés csúszásával, a közlés feltételezett időpontjának a módosulásával.”

A bíróság fenti esetben megállapította a közlés jogellenességét, figyelemmel arra, hogy a munkáltatónak lehetősége lett volna nyilatkozatát határidőn belül, korábbi időpontban közölni a munkavállalóval.

Abban az esetben azonban, amennyiben a munkavállaló megtagadja az azonnali hatályú felmondást tartalmazó jognyilatkozat átvételét a munkáltató képviselőjétől, avagy az ilyen tartalmú ajánlott postai küldeményt szándékosan nem veszi át, úgy megállapítható, hogy a munkavállaló – együttműködési kötelezettségét megszegve – akadályozta meg a jognyilatkozat hatályosulását.
Fenti esetben a bírói gyakorlat a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást határidőben megtettnek/kézbesítettnek tekinti.

Összegzésképpen rögzíthető, hogy a próbaidő jogintézménye rendeltetése szerint egy úgynevezett megismerési folyamatotbiztosít a munkavállaló és a munkáltató számára.A próbaidő a munkaviszony alanyai részére lehetővé teszi, hogy megismerjék egymást, pontosabban a munkáltató információt kapjon a munkavállaló képességeiről, a munkakörre való alkalmasságáról, illetve a munkavállaló megismerje a munkakörülményeket, a munkáltató tényleges elvárásait stb.
A munkaviszony alanyainak a próbaidő alatt is rendeltetésszerűen kell gyakorolni jogaikat és teljesíteni kötelezettségeiket.

 

Viktor Éva ügyvéd
iLex Systems Zrt együttműködő partnere

Letölthető dokumentumsablon:
Munkáltató általi azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt 2019

(https://iLex-iratmintak.hu)

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere