Menü Bezárás

Határozatlan idejű munkaszerződésekről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) értelmében a munkaviszonyt a felek fő szabályként határozatlan időre hozzák létre. Az Mt. 45. § (2) bekezdése szerint a feleknek a munkaszerződésben a munkaviszony tartamát meg kell határozniuk, ellenkező esetben a munkaviszony határozatlan időre jön létre.

Az Mt. 192. § (1) bekezdése értelmében amennyiben a felek a munkaviszonyt határozott időre kívánják létrehozni, úgy a munkaszerződésben meg kell jelölni a határozott idő leteltének időpontját (azt naptárilag meghatározni), vagy más alkalmas módon kell meghatározni az időtartamot (pl. megjelölni egy feltételt, melynek bekövetkeztében a munkaviszony megszűnik). Határozott idejű munkaviszony létesíthető továbbá egy adott, konkrét feladat ellátására is. A jogszabály rögzíti, hogy a munkaviszony megszűnése nem függhet egyik fél kizárólagos akaratától.

Határozott idejű munkaviszony jogszabályozása

Határozott idejű munkaviszony esetében a határozott idő leteltekor a munkaviszony minden további aktus (pl. munkavállaló vagy munkáltató felmondása) nélkül megszűnik.

Amennyiben a munkavállaló a határozott idő elteltét megelőzően kívánja munkaviszonyát felmondással megszüntetni, úgy azt az Mt. 67. § (2) bekezdése értelmében köteles megindokolni.

A felmondás indoka csak olyan ok lehet, mely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Fentiek értelmében tehát a határozott idejű munkaviszony felmondása esetén a munkavállalót nem illeti meg azon kedvezmény, hogy felmondását nem köteles indokolni – ellentétben a határozatlan idejű munkaviszony esetében történő felmondással -.

Az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja felruházza a munkáltatót azon jogosítvánnyal, melynek alapján a határozott idejű munkaviszonyt indokolás nélkül megszüntetheti azonnali hatályú felmondással. Felhívjuk azonban a munkáltatók figyelmét arra, hogy ebben az esetben a munkavállaló jogosult 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

A jogszabály a határozott idejű munkaviszony időtartamára korlátot szab.

Az Mt. 192. § (2) bekezdése értelmében a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg.

Ugyanezen jogszabályhelyből következik, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítható, azonban az időbeli korlátot ez esetben is figyelembe kell venni.

A meghosszabbított munkaviszony összességében sem haladhatja meg az öt év időtartamot, ideértve azt az esetet is, amikor a felek előzőleg kötöttek határozott idejű munkaszerződést és annak megszűnésétől számított 6 hónapon belül kívánnak újabb határozott idejű munkaviszonyt létesíteni egymással.

Az Mt. a korábbi szabályozásnál szigorúbb feltételeket szab az azonos felek között meghosszabbított, illetve az előzőhöz viszonyítva hat hónapon belül létesített újabb határozott idejű munkaviszony létesítéséhez [Mt. 192. § (4) bek.]. Az új szabályozás ilyen esetben a munkaszervezéstől független, objektív ok fennállását követeli meg, és előírja, hogy mindez nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét.

A jogszabály nem rögzíti, hogy a határozott idejű munkaviszony hány alkalommal hosszabbítható meg;a bírói gyakorlat ennek jogszerűségét az eset összes körülményének vizsgálatától teszi függővé. 

Kapcsolódó nyomtatványok:
  Határozott idejű munkaszerződés munkáltató általi felmondása
  Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása
  Határozott idejű munkaszerződés
  Értesítés határozott idejű munkaszerződés lejártáról

dr. Bogdány Beáta ügyvéd

dr. Bogdány Beáta ügyvéd

Társasházi és Ingatlanjogi Divízió
iLex Systems Zrt.