Menü Bezárás

Használati típusú szerződésekről

A használati típusú szerződéseket a Ptk. Hatodik Könyv, Harmadik Részében, az Egyes Szerződéseket meghatározó XVII. Címben találhatjuk. A Ptk. nevesített használati típusú szerződései közül a bérleti szerződést, a lakásbérleti szerződést, a haszonbérleti szerződést és a haszon-kölcsön szerződést ismertetjük.

A vállalkozások ezekkel a típusú szerződésekkel gyakrabban találkozhatnak tevékenységük során. Gondoljunk csak arra, hogy egy gazdasági társaság tevékenysége ellátásának helyére is köthet bérleti szerződést, ami azzal is járhat, hogy a társaság a székhelyét erre a bérelt ingatlanra jelenti be a bérbeadó hozzájárulásával. A használati típusú szerződéseket összefoglaló néven használati kötelmeknek nevezzük.  

A használati típusú szerződések közül a bérleti szerződés fordul elő a leggyakrabban a mindennapi élet során.

Használati szerződés: Bérleti szerződés

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles [Ptk. 6:331. §]. A bérleti szerződés megköthető szóban és írásban is. Bérleti szerződést lehet kötni határozott és határozatlan időre is. A bérleti szerződés írásba foglalása az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében kötelező.

Annak ellenére, hogy a dolog időleges használatáról van szó, a bérlőt megillető szavatossági jogok kellő biztosítékot jelentenek arra, hogy a bérlő a dolgot a szerződés tartama alatt a szerződésben meghatározottaknak megfelelően tudja használni, a használatot semmi ne akadályozza, vagy gátolja. A bérlő a dolgot rendeltetésszerűen és a szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles használni és ezt a bérbeadó – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrizheti. Érdemes megemlíteni, hogy határozatlan időre kötött szerződés esetében azt bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja, úgy, hogy amennyiben napi bérleti díjat kötöttek ki, akkor egyik napról a másikra, heti bérleti díj kikötése esetén a hét végére, illetve legkésőbb a hét első napján, havi bérleti díj esetén pedig a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig. Az ezeknél hosszabb időre kikötött bérleti díj esetén a szerződésben meghatározott időszak végére, legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig [Ptk.6:339. §].

Használati szerződés: Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés esetében, amikor a szerződés tárgya lakás céljára szolgáló ingatlan, a bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Azon túlmenően, hogy a Ptk. bérletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a lakásbérletre, annak részletes szabályait külön jogszabály, „A lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény” tartalmazza. Két dolgot itt mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik, hogy a bérlőt védi a jogszabály abban a tekintetben, hogy életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, továbbá a lakás vagy a szomszédos lakás rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák esetén a bérbeadó karbantartási kötelezettségét késedelem nélkül írja elő. A másik lényeges előírás, hogy a felmondási jog gyakorlásánál a rendes felmondás tekintetében – amennyiben határozatlan időre kötötték a szerződést –, azt bármelyik fél a hónap tizenötödik napjáig a következő hónap végére mondhatja fel. Amennyiben a felmondás nem ennek a határidőnek betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő második hónap végére kell felmondottnak tekinteni [Ptk.6:347. §].

Használati szerződés: Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés esetében a haszonbérlő hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni [Ptk. 6:349. §]. Mindenképpen érdemes kiemelni, hogy az írásbeliség kötelező a haszonbérleti szerződések esetében, tekintettel arra is, hogy a mezőgazdasági földterület haszonbérletére vonatkozóan ez elengedhetetlen az ingatlan-nyilvántartási szabályok miatt [Ptk. 6:349. § (2)]. A felmondás tekintetében a bérlethez képest van egy lényeges különbség: a határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérleti szerződést hat hónapos felmondással, a gazdasági év végére lehet megszüntetni. [Ptk.6:354. § (1)].

Használati szerződés: Haszonkölcsön-szerződés

Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott dolog időleges használatának ingyenes átengedésére, a kölcsönvevő a dolog átvételére köteles [Ptk. 6:357.§]. A haszonkölcsön esetében annak ingyenes voltát kell megemlíteni. Ugyancsak a haszonkölcsön szabályait kell alkalmazni abban az esetben is, amikor jogok időleges gyakorlásának más személy részére történő ingyenes átengedése történik. A dolog fenntartásával járó költségek a kölcsönvevőt terhelik.

Kapcsolódó nyomtatványok:
  Lakásbérleti szerződés
  Haszonkölcsön-szerződés
  Haszonbérleti szerződés
  Bérleti szerződés

dr. Bogdány Beáta ügyvéd

dr. Bogdány Beáta ügyvéd

Társasházi és Ingatlanjogi Divízió
iLex Systems Zrt.