Menü Bezárás

Az üzemi tanács, mint a munkáltató és munkavállaló együttműködését biztosító szerv - Új letölthető iratminta

nyári szünet előtti utolsó ilex-iratmintak.hu – szakértői cikkben dr. Viktor Éva, az iLex partner-ügyvédje foglal össze az üzemi tanács működésére vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezéseket.  A cikk mellékleteként a már megszokott iratminta is letölthető: egy 2019 évi szabályozásnak megfelelő bejelentés-minta, munkaidő-kedvezmény igénybevételére

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Az üzemi tanács célja, működése, tagjai megválasztása és a tagok számára biztosított kedvezmények tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) tartalmaz rendelkezéseket, a munkaügyi kapcsolatok részben.
Az Mt. XIX. fejezetében garantálja mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára, hogy érdekképviseleti szervezeteket hozzanak létre.

Az Mt. az általános rendelkezések között rögzíti azokat a célokat, melyek a munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelméhez, a munkabéke fenntartásához szükségesek, ezek közül a legfontosabbak a szervezkedés szabadsága, a konfliktusok elkerülésének módja, megelőzése, feloldása.
Az Mt. ezen általános rendelkezésekkel biztosítja az érdekképviseletek széles körű jogosítványait és a munkavállalók ezzel kapcsolatos jogosultságait.

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartása érdekében a munkavállalókat üzemi megbízott, üzemi tanács, központi üzemi tanács, valamint vállalatcsoport szintű üzemi tanács képviselheti.

Azon munkáltatónál, ahol a munkavállalók átlagos létszáma a 15 főt meghaladja üzemi megbízottat,  50 fő felett pedig üzemi tanácsot kell választani. Az üzemi tanács tagjainak száma a munkavállalók létszámához igazodik, melyet az Mt. 237. §-a szabályoz.

Az üzemi megbízott – aki egy személyben látja el az üzemi tanács feladatait – azonos jogokkal rendelkezik az üzemi tanáccsal.

Az üzemi tanácsok létrehozhatnak központi üzemi tanácsot, amennyiben a munkáltató szerkezete indokolja. Értelemszerűen központi üzemi tanács kizárólag olyan munkáltatónál hozható létre, ahol minimum két önálló telephelyen is választottak üzemi tanácsot.

A központi üzemi tanácsok – ezek hiányában, az üzemi tanácsok – az elismert vagy a tényleges vállalatcsoportnál vállalatcsoport szintű üzemi tanácsot hozhatnak létre. Ezen intézmény a Ptk. társasági struktúrájához igazodik, a jogszabály ugyanis itt rendelkezik a minősített többséget biztosító befolyásszerzésről, az elismert és a tényleges vállalatcsoportról.

Az üzemi tanács tagjainak (üzemi megbízott) megválasztására a munkavállalók jogosultak. Az üzemi tanács tagjai megválasztásának előkészítése, lebonyolítása és a választási eljárás szabályainak megállapítása a választási bizottság feladata, melyet az üzemi tanács – ennek hiányában a munkavállalók közössége – hozza létre. A munkáltatót ezzel kapcsolatosan együttműködési kötelezettség terheli, azaz a választás lehetőségére fel kell hívja a munkavállalók figyelmét.

Az üzemi tanács tagjai közül elnököt választ. A feladatok ellátása érdekében az elnököt havi munkaidejének 15%, míg a tagot havi munkaideje 10%-nak megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg, melynek tartamára távolléti díj jár. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét legalább 5 nappal korábban be kell jelenteni.

Az üzemi tanács (üzemi megbízott) jogköre és feladatai:

Tájékoztatáshoz való jog:feladatának ellátása érdekében az üzemi tanács jogosult tájékoztatást kérni és tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat el. A munkáltató félévente tájékoztatja az üzemi tanácsot a gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók, valamint a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak számáról és munkakörük megnevezéséről.

A tájékoztatási kötelezettség az üzemi tanácsot is terheli, melynek keretében félévente köteles tájékoztatni tevékenységéről a munkavállalókat.

Együttdöntési jog:a munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról.

Véleményezési jog:a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. Ezek az intézkedések különösen: munkáltató átszervezése átalakítása, termelési beruházási program, személyes adatok kezelése és védelme, egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítása, új munkaszervezési módszer, képzéssel összefüggő tervek, foglalkoztatást elősegítő támogatások, munkarend meghatározása, munka díjazása elveinek meghatározása, környezetvédelmi intézkedés, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményeinek megtartása stb.

Az üzemi tanács megszűnik:

–      a munkáltató jogutód nélkül megszűnik,
–      a munkáltató telephelyének vezetője a továbbiakban már nem rendelkezik a jogkörrel az üzemi tanácsot megillető egyes részvételi jogok tekintetében,
–      megbízatási ideje lejárt
–      lemond,
–      visszahívják,
–      tagjainak száma több mint egyharmaddal csökken
–      a munkavállalók létszáma 50 fő alá vagy legalább kétharmaddal csökken,
–      a bíróság a választás eredményét megsemmisíti.

Viktor Éva ügyvéd
iLex Systems Zrt együttműködő partnere

Kapcsolódó iratminta:
Bejelentés munkaidő-kedvezmény igénybevételére

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere