Menü Bezárás

Általános meghatalmazás Letölthető iratminta: Általános meghatalmazás 2019

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a kkv-k, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok stb. számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők/ügyvédek foglalják össze az alapvető tudnivalókat, a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon online, 1 órán belül digitálisan elérhetők az iLexnek a szakmai cikkeket és iratmintákat szerkesztő, partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Ismét egy olyan iratminta, amely nem túl gyakori jognyilatkozat, akár az üzleti élet, akár a magánszféra napi folyamatait tekintjük át, mert inkább az ügyek egyedileg meghatározott körére vonatkozó meghatalmazás az elterjedt. („eseti meghatalmazás”)

A meghatalmazás lényegében átruházott hatalomgyakorlás, tehát a meghatalmazott jogosulttá válik arra, hogy a meghatalmazót – a meghatalmazás keretei között – ügye vitelében képviselje.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) különbséget tesz a képviseleti jogot megalapozó egyoldalú jognyilatkozat (meghatalmazás), valamint a megbízási szerződés között. Utóbbi esetben ugyanis a felek döntik el, hogy a meghatalmazást a megbízási szerződéstől elkülönítve fogalmazzák meg vagy abba belefoglalják.

A meghatalmazásra vonatkozó szabályokon belül különbséget tehetünk a jelen cikkünk témájaként szolgáló általános meghatalmazás, illetve a meghatalmazás egyes sajátos esetei között.

A Ptk. 6:15. §-a alapján tehát a meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat, amelyet a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni. Ehhez olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra előír, ha pld. ügyvédi ellenjegyzést ír elő a jogszabály, úgy a meghatalmazáshoz úgyszintén elengedhetetlen az ügyvédi ellenjegyzés.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, vagyis ameddig a meghatalmazó akarata a képviseleti jogviszony fenntartására irányul. A meghatalmazás korlátozása és visszavonása harmadik személyek irányában csak abban az esetben hatályos, ha arról a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett.

A Ptk. 6:16. §-ban találjuk az általános meghatalmazásra vonatkozó szabályokat. Ez alapján az ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás akkor érvényes, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalták. A határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti.

A képviseleti jog kiterjed mindazon cselekmények elvégzésére és jognyilatkozatok megtételére, amelyek a képviselettel elérni kívánt cél érdekében szükségesek.

A Ptk. 6:18. §.-a nevesíti a képviselet egyes sajátos eseteit, pld. az üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségben képviselőnek kell tekinteni azt a személyt, akiről okkal feltételezhető, hogy az ott szokásos jognyilatkozatok megtételére jogosult, továbbá azt is, akiről eljárása és magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni.

A Ptk. 6:19–6:20. §-ok a gondnokság intézményét szabályozzák, amely az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletét szolgálja. Ebben az esetben hatósági aktus szükséges a gondnok és a gondnokolt személy közötti meghatalmazás létrehozásához.

Mivel a jogalkalmazásban gyakran keveredik az általános, az eseti megbízás és megbízási szerződés jogintézménye, jelen cikkünkhöz egy általános meghatalmazás-mintát mellékelünk, felhívva a figyelmet az általános meghatalmazás azon jellegzetességére, hogy az ügyek egyedileg meg nem határozott körére adják, tehát nem kell az aláíráskor konkrét ügyeket felsorolni, teljes bizonyító erejű vagy közokiratba kell foglalni, tehát nem elég, ha a meghatalmazó és meghatalmazott aláírja azt és hiába kötnénk ki 5 évnél hosszabb időt a meghatalmazásban – az általános meghatalmazás ebben az esetben és a határozatlan időtartamra kikötött („visszavonásig”) esetben is – az 5 év elteltével hatályát veszti majd.

iLex Systems Zrt
Jogi Tartalom-Szerkesztő Ügyvédi Divízió
Letölthető iratminta: Általános meghatalmazás 2019